top of page

Culturele ANBI

Subsidies voor culturele organisaties en hun activiteiten staan de laatste jaren onder druk. Ook voor de Stichting ZNCK is het daardoor lastig om eigen producties te realiseren. Om ook in de nabije toekomst concerten te kunnen blijven verzorgen op het muzikaal hoge niveau dat het ZNCK nastreeft, moet steeds vaker gezocht worden naar alternatieve financiering, bijvoorbeeld door particulieren. Om het voor hen aantrekkelijker te maken giften te doneren aan culturele instellingen, heeft de overheid het begrip ‘culturele ANBI’ ingevoerd.

De Stichting Zuid Nederlands Concert Koor is vanaf 30 juni 2020 aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Giften aan een culturele ANBI instelling mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden verhoogd met 25%. Dit geldt voor een giftenbedrag tot maximaal € 5.000 per jaar, waardoor een extra aftrek ontstaat van maximaal € 1.250,-. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website https://anbi.nl/belastingvoordeel/

Onderstaande informatie publiceren we om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan onze ANBI-status:

 

Naam instelling: Stichting Zuid Nederlands Concert Koor

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer: 820890388

Contactgegevens:

Stellenboschlaan 7

5025 HV Tilburg
www.znck.nl
info@znck.nl

IBAN:

NL79 RABO 0146 9417 99

t.n.v. Stichting Zuid Nederlands Concert Koor

 

Doelstelling:
Het Zuid Nederlands Concert Koor  (ZNCK)  wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van en het op peil brengen en houden van de klassieke koorzang en  -muziek in Nederland. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de regio Midden en West Brabant.
Het  ZNCK wil ambitieuze amateurzangers en amateurmuzikanten stimuleren en een uitdagend podium bieden, wil orkesten voorzien van kwalitatief goede koorzangers en publiek bedienen met aansprekende en gevarieerde producties. Het concertrepertoire staat daarbij centraal.

 

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN
Onderscheiden door kwaliteit:
In de regio zien we onze toegevoegde waarde  door ons te onderscheiden in kwaliteit en repertoire.
De kwaliteit borgen we door nieuwe zangers te auditeren en door bekende deelnemers elke vier jaar opnieuw te beoordelen aan de hand van een stemtest. We stimuleren verder dat zangers hun stem onderhouden en verder ontwikkelen door zanglessen te volgen. Zangtechniek en scholing over specifiek repertoire zijn standaard onderdeel van de repetities. Regionaal streven we naar 5 zelfstandig uit te voeren uitvoeringen per jaar, los van deelname aan uitvoeringen van derden.   
Bij onze uit te voeren projecten stellen we kwaliteitseisen aan solisten en begeleidende musici.
We onderscheiden ons verder door het  kiezen van niet alledaags concertrepertoire bij onze eigen producties.

Download ons beleidsplan.

 

Educatie:
We stimuleren dat deelnemers investeren in het verbeteren van hun zangkwaliteiten. Daarnaast organiseren we regelmatig workshops en educatieve projecten. Zo nodig worden zangpedagogen ingeschakeld bij repetities, bijvoorbeeld om te werken aan specifieke technieken, vereist voor het repertoire waar aan gewerkt wordt.
Deelnemers hebben de gelegenheid zich verder te bekwamen in het opleidingskoor van onze stichting. Gevorderde zangers bieden we de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door lid te worden van ons Kamerkoor Zuid.

Beginnende professionals en studenten bieden we de mogelijkheid om bij het ZNCK ervaring op te doen, bijvoorbeeld als stagiair(e) of als deelnemer aan een masterclass directie. Bij concerten bieden we beginnende professionals graag een podium.

 

Bestuursleden:

Gerard Jansen - voorzitter
Lia Soffers - secretaris
Clement van der Ven -  penningmeester.

 

Beloningsbeleid:

Art.3 lid 5 van de statuten:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Bekijk het volledig muzikaal CV van het ZNCK

 

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2022

bottom of page