top of page

Huishoudelijk reglement Stichting ZNCK

Vastgesteld bij bestuursbesluit 9 april 2021

 

 §1    Maandelijkse deelname kosten 

 1. Elke deelnemer verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van maandelijkse deelnamekosten.  Betaling vindt via automatische, digitale overboeking plaats vóór de 10e van elke maand op het IBAN-nummer van de Stichting ZNCK: NL79 RABO 0146941799 met vermelding van de naam van het betreffende koor.. 

 2. De betaling start direct bij inschrijving en is de eerste maand evenredig afhankelijk van de datum waarop de deelnemer begint met de repetities. 

 3. Betaling vindt doorlopend plaats over alle maanden van het jaar. In de zomervakantie vinden geen repetities plaats. 

 4. De benodigde bladmuziek wordt voorgeschreven door de dirigent van de Stichting ZNCK. Eventuele kosten van de aanschaf zijn voor rekening van de deelnemer. 

 5. Wanneer een deelnemer besluit af te zien van deelname aan het betreffende koor, dan stopt de verplichting tot betaling van deelname kosten per eerste van de maand, volgend op de opzegging van deelname.

 6. Het is mogelijk dat iemand op grond van de resultaten van de stemtest of auditie niet tot het koor wordt toegelaten. Voor niet-toelating geldt dat eventuele deelnamekosten worden gerestitueerd.
  De Stichting ZNCK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventueel geleden schade van een deelnemer, veroorzaakt door de annulering van een repetitie gedurende de deelname periode.  

 

§ 2    Deelnemerschap

 1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van hun persoonlijk gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Eerste registratie en latere wijzigingen gaan via ‘Mijn ZNCK’ op de ZNCK-website www.znck.nl

 2. In principe is elke deelnemer bij alle repetities en alle uitvoeringen van een concert aanwezig. 

 3. Mocht een deelnemer onvoorzien toch een repetitie of concert moeten missen, dan moet hij of zij zich persoonlijk afmelden bij de daartoe aangewezen contactpersoon van het betreffende koor.

 4. Het bestuur van de Stichting ZNCK kan een deelnemer uitsluiten van deelname wanneer blijkt dat de deelnemer, om welke reden dan ook, zich niet houdt aan het bepaalde in § 2 onder punt 2 en 5. Als het bestuur hiertoe besluit, dan heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de deelname kosten tot en met de lopende maand.

 5. Het bestuur van de Stichting ZNCK kan een deelnemer uitsluiten van deelname als blijkt dat de deelnemer ‘onsportief gedrag’ vertoont. Hieronder wordt verstaan:

 • het bewust niet naleven van de regels zoals beschreven in het huishoudelijk reglement;

 • het bewust niet nakomen van de door het bestuur of de koormanager gemaakte afspraken met de deelnemer;

 • het beledigen, intimideren of het vertonen van ander, niet wenselijk gedrag jegens de koorleiding, koormanager of andere deelnemers/ andere bij het betreffende koor betrokken personen.

Wordt een deelnemer op grond van een van deze redenen uitgesloten van deelname, dan heeft hij/ zij geen recht op restitutie van reeds betaalde deelnamekosten tot en met de lopende maand. Het bestuur van de Stichting ZNCK kan besluiten een deelnemer te diskwalificeren voor toekomstige deelname aan alle onder het stichtingsbestuur ZNCK resulterende koren. 

 

§ 3  Aansprakelijkheid 

De Stichting ZNCK is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen van deelnemers die ten behoeve van de stichting worden gebruikt, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is afgesproken. 

 

§ 4 Media overeenkomst

 1. Tijdens repetities en concerten kunnen in opdracht van de Stichting ZNCK foto-, film- en geluidsopnamen gemaakt worden. Deze opnamen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de Stichting ZNCK voor promotionele doeleinden.

 2. Voor de eden van de koren zijn alle gepubliceerde foto-, film- en geluidsopnamen voor eigen gebruik kosteloos te downloaden op een door de stichting aan te geven wijze. Met deze gedownloade bestanden dienen leden terughoudend om te gaan. Het is niet toegestaan de bestanden zonder voorafgaande toestemming van de stichting elders te publiceren.

 3. Leden die gefundeerde bezwaren hebben tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop zij zijn afgebeeld kunnen dit kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan info@znck.nl.

bottom of page